Power Supply

منبع تغذیه KNX برای سیستم KNX ولتاژ ایجاد می کند. (SELF) خط KNX توسط کویل عایق از منبع تغذیه جدا می شود. خروجی ولتاژ در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می شود. وضعیت خروجی دستگاه را با LED دو رنگ نشان می دهد. دارای خروجی خارجی 30VDC است

-Power Supply, 160mA
-Power Supply, 320mA
-Power Supply, 640mA