Servers

Interra IS Server با افزودن ابعاد جدید به خدمات اقامت / هتل ، نرم افزاری است که نقش مهمی در راحتی و راحتی در فضاهای زندگی دارد.

سرور IS همچنین می تواند به عنوان سرور دربان یا سرور مدیریت اتاق هتل پیکربندی شود. از آنجا که روی یک ریل DIN یا یک قفسه قابل نصب است ، از گزینه های سخت افزاری رضایت بسیار خوبی می بخشد